Press Release
2022.03.10
凌陽科技2022年02月份合併營收報告

凌陽科技股份有限公司今日公佈2022年2月份合併營業額為新台幣6億7仟5佰萬元,較去年同期增加47.58%。


2022年02月份合併營收報告

單位:新台幣千元

項目/年份
2022年
2021年
年增(減)%
1月份營收淨額 677,865 597,454 13.46
2月份營收淨額
                     675,152
                     457,477
                         47.58
年度累計營收淨額 (1月~12月)
1,353,017
1,054,931
28.26

註1:2013年起採用IFRS國際財務報導準則編製合併報表,營收合併之個體,包括凌陽科技(股)公司與其轉投資具有控制力之子公司。 
註2:以上公佈之財務數字為內部自結數,未經會計師查核。